×

Regulamin

I DEFINICJE I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem witryny dostępnej pod adresem BIZUTERY.com oraz BIZUTERY.pl jest JTS ul. Generała Józefa Hallera 43, 41-814 Zabrze NIP: 6452320114 email: bok@BIZUTERY.com dalej zwanym BIZUTERY.
 2. UŻYTKOWNIK: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu BIZUTERY.pl.
 3. SKLEP: sklep online, który współpracuje z IT MEDIA GROUP prezentując na BIZUTERY swoje towary.
 4. TOWAR: produkt oferowany przez sklep.
 5. KATALOG Lista produktów widoczna w serwisie BIZUTERY, z którego system po kliknięciu w dany produkt przekierowuje do właściwego sklepu.
 6. W celu korzystania z serwisu BIZUTERY niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz sprzęt do komunikowania się (komputer, laptop, tablet, telefon) o min parametrach procesora 1200MHz, 1GB RAM, ekran obsługujący rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Samsung Browser, Safari, Android Browser z obsługą JavaScript.
 7. Korzystanie z serwisu BIZUTERY przez UŻYTKOWNIKA jest bezpłatne.

II ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU BIZUTERY

 1. Zdjęcia i opisy produktów prezentowanych w serwisie BIZUTERY są własnością SKLEPÓW współpracujących z BIZUTERY.
 2. Serwis BIZUTERY dokłada wszelkich starań aby oferty widoczne w serwisie był jak najbardziej aktualne oraz przedstawiały informacje, ceny z stanem faktycznym, jednakże nie może tego w pełni zagwarantować ponieważ nie jest sprzedawcą produktów, a tylko katalogiem, który informuje o ofercie handlowej SKLEPÓW. Dokładne informacje UŻYTKOWNIK otrzymuje klikając w zdjęcie przedmiotu, przechodząc bezpośrednio do sklepu z którego oferta pochodzi.
 3. UŻYTKOWNIK nie składa zamówienia w serwisie BIZUTERY, umowę kupna sprzedaży oraz wszelkie płatności reguluje z SKLEPEM, na warunkach i zasadach określonych w docelowym sklepie oraz zgodnie z zasadami prawa handlowego .
 4. UŻYTKOWNIK w przypadku zakupu poprzez „Dodanie do koszyka”, „Kup teraz” itp. nie zawiera umowy kupna sprzedaży z BIZUTERY tylko z sklepem reklamującym swoją ofertę   w serwisie BIZUTERY.
 5. BIZUTERY nie jest sprzedawcą towarów widocznych w KATALOGU w serwisie.
 6. BIZUTERY nie jest stroną transakcji, a jedynie pokazuje oferty handlowe SKLEPÓW.
 7. BIZUTERY NIE ODPOWIADA za proces i przebieg transakcji UŻYTKOWNIKA z SKLEPEM.
 8. BIZUTERY NIE ODPOWIADA za stany magazynowe SKLEPU.
 9. BIZUTERY NIE ODPOWIADA za realizację i czas realizacji zamówień.
 10. BIZUTERY NIE ODPOWIADA za zgodność towaru z umową (zgodność zdjęć z stanem faktycznym, kolorów, wymiarów i specyfikacji prezentowanego TOWARU).
 11. BIZUTERY NIE ODPOWIADA za gwarancję oraz rękojmię SKLEPU wobec UŻYTKOWNIKA.
 12. BIZUTERY NIE ODPOWIADA za nieprawidłowe wywiązanie lub całkowite niewywiązanie się z umowy kupna sprzedaży TOWARU lub nieprzestrzegania przepisów prawa przez SKLEP względem UŻYTKOWNIKA.
 13. BIZUTERY NIE ODPOWIADA za rozliczenia finansowo-księgowe UŻYTKOWNIKA ze SKLEPEM w tym zwroty konsumenckie.
 14. BIZUTERY NIE ODPOWIADA za zdolność sprzedaży TOWARU przez SKLEP.
 15. BIZUTERY NIE ODPOWIADA za pochodzenie oraz bezpieczeństwo TOWARÓW.
 16. Wszelkie powyższe roszczenia związane z umową kupna sprzedaży TOWARU, KUPUJĄCY rozwiązuje z SKLEPEM w którym dokonał zakupu. Serwis BIZUTERY nie prowadzi sprzedaży TOWARÓW.
 17. BIZUTERY nie pobiera żadnych opłat i prowizji od UŻYTKOWNIKA, przeglądanie katalogu przez UŻYTKOWNIKA jest całkowicie bezpłatne.
 18. W BIZUTERY UŻYTKOWNIK do przeglądania ofert nie rejestruje konta.

III PRZERWY TECHNICZNE

 1. Konieczne przerwy techniczne w celu niwelowania oraz minimalizowania awarii odbywają się najczęściej w godzinach małej aktywności czyli w godzinach nocnych.
 2. Niespodziewane awarie techniczne spowodowane awarią sprzętu lub oprogramowania BIZUTERY zobowiązuje się usunąć w jak najszybszym możliwym terminie.
 3. BIZUTERY nie ma wpływu na awarie spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Serwisu jak np. klęski żywiołowe, lecz będzie dokładać wszelkich starań w celu jak najszybszego usunięcia awarii.

IV REKLAMACJE

 1. UŻYTKOWNIK może zgłaszać reklamacje dotyczące działania usług serwisu BIZUTERY listownie na adres: IT MEDIA GROUP ul. Generała Józefa Hallera 43, 41-814 Zabrze bądź drogą mailową bok@BIZUTERY.com , BIZUTERY odpowie na reklamację w ciągu 14 dni.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie UŻYTKOWNIKOM , którzy wyrazili chęć na otrzymywanie go. W każdej chwili UŻYTKOWNIK ma możliwość wypisania się z Newsletter w tym celu należy wysłać wiadomość mailową na bok@BIZUTERY.com.
 3. Informacje zawarte w serwisie BIZUTERY np.: zdjęcia, opisy oraz ceny – są jedynie informacją handlową, a nie ofertą sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie spory rozstrzygane są prze właściwy Sąd powszechny.